Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Marknadsutblick, kvartal 1 2010 - Lovande start på 2010 – kraftig ökning av transaktionsvolymen i Sverige


Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2010 uppgick till 18,5 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 172 procent jämfört med samma period 2009, vilket bekräftar den starka återhämtning vi såg på marknaden under det sista kvartalet 2009, då den totala transaktionsvolymen uppgick till drygt 20 miljarder kronor. Den totala transaktionsvolymen under det första kvartalet 2010 uppgick till 18,5 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 172 procent jämfört med samma period 2009, vilket bekräftar den starka återhämtning vi såg på marknaden under det sista kvartalet 2009, då den totala transaktionsvolymen uppgick till drygt 20 miljarder kronor.
Trots att volymerna minskar något jämfört med det fjärde kvartalet 2009, gör Jones Lang LaSalle bedömningen att skillnaden till stor del beror på säsongsvariationer, och att den underliggande aktiviteten på marknaden alltså inte har minskat i förhållande till föregående kvartal. Årets första kvartal har historiskt uppvisat svaga siffror. Som jämförelse kan nämnas att transaktionsvolymen för det första kvartalet under rekordåret 2007 uppgick till cirka 25 miljarder kronor, då den totala volymen hamnade kring 150 miljarder kronor.
 
Transaktionsvolymen för s.k. Cross Bordertransaktioner uppgick till 8,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 400 procent jämfört med samma period 2009. Knappt 60 procent av Cross Bordervolymen utgörs av utländska förvärv, medan 40 procent utgörs av utländskt kapital som lämnar den svenska fastighetsmarknaden. Andelen transaktioner med minst en utländsk part utgör nu 45 procent av den totala transaktionsvolymen jämfört med 24 procent under samma period förra året. Jones Lang LaSalle noterar att det utländska intresset är fortsatt högt och att Sverige åtnjuter flera komparativa fördelar, bl.a. goda statsfinanser och positiva makroekonomiska utsikter, jämfört med ett flertal andra etablerade marknader.

De tre storstadsområdena har under kvartalet sett sin andel av den totala transaktionsvolymen minska med 11 procentenheter – från att under det första kvartalet 2009 ha utgjort 68 procent av den totala transaktionsvolymen, till att idag utgöra 57 procent. Detta beror främst på att ett antal större portföljaffärer med stora värden utanför de tre storstadsområdena genomfördes under kvartalet. Av storstadsregionerna noterade Göteborg en märkbart högre aktivitetsnivå med genomförda affärer till ett värde av 1,4 miljarder kronor under årets första kvartal, att jämföra med endast 86 miljoner kronor under det första kvartalet året före.
 
Kvartalets största affär var Hemfosas förvärv av den s.k. Landic VI-strukturen för 2,6 miljarder kronor, en geografiskt diversifierad portfölj omfattande 300 000 kvadratmeter uthyrbar area. I Stockholm sålde Skanska de färdigställda projekten Flat Iron Building och Bylingen till Norrporten för 850 miljoner kronor, respektive till tyska Deka för 576 miljoner kronor. Ytterligare ett friköp av en tomträtt i Stockholms innerstad genomfördes då IF Metall friköpte tomträtten till fastigheten Svärdfisken 13 av Stockholms stad för 329 miljoner kronor. I Göteborg förvärvade ICA Fastigheter en handels- och kontorsfastighet i Kallebäck av Vasakronan för 295 miljoner kronor och i Malmö sålde olika medlemmar i familjen Widerström kontorsfastigheten Flintrännan 1 inbördes för 210 miljoner kronor. Under kvartalet genomfördes även ett antal större försäljningar av bostadsprojekt, exempelvis Peab som avyttrade ett bestånd i Sigtuna till det allmännyttiga bolaget Sigtunahem, samt SBC som avyttrade två projekt i Fiskebäck och Johanneberg i Göteborg till Skanska. Den totala volymen för båda dessa affärer bedöms uppgå till cirka 1,3 miljarder kronor. Danska utvecklaren Sjælsø sålde tre framtida handelsprojekt till Alecta för 427 miljoner kronor och stod därmed för kvartalets största affär omfattande handelsfastigheter.

En fortsatt stark efterfrågan på kommersiella fastigheter av hög kvalitet, från såväl svenskt som utländskt institutionellt kapital, borgar för att aktivitetsnivån kommer att vara relativt hög även under de kommande kvartalen, även om det begränsade utbudet och den relativt tuffa finansieringsmarknaden fortsatt kommer att verka hämmande mot marknadens aktörer.