Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Vakanserna ökar i Stockholms mest centrala delar


Från att ha varit nere i extremt låga 3 procent ökar nu vakanserna för kontorslokaler i Stockholms mest centrala delar CBD (Central Business District). Samtidigt har intresset ökat stort i övriga innerstaden. Det skriver Jones Lang LaSalle i sin kommande rapport om den nordiska fastighetsmarknaden – Nordic City Report. Från att ha varit nere i extremt låga 3 procent ökar nu vakanserna för kontorslokaler i Stockholms mest centrala delar CBD (Central Business District). Samtidigt har intresset ökat stort i övriga innerstaden. Det skriver Jones Lang LaSalle i sin kommande rapport om den nordiska fastighetsmarknaden – Nordic City Report.

Under det första halvåret 2012 kan återigen konstateras att kontorshyresmarknaden i Stockholm står stark trots den finansiella oron i Europa. Dock noteras förändringar som indikerar en avmattning under resten av året.

Nyuthyrningsvolymen uppgick till 229 000 m², vilket är en minskning med 64 000 m² eller 22 procent. jämfört med första halvåret 2011. Trots minskningen är detta halvår det som uppvisat näst störst aktivitet sedan finanskrisens intåg under början av 2008. Den största aktiviteten har vi sett i delmarknaden övriga innerstaden, där nyuthyrningen uppgick till 58 000 m², följt av Solna/Sundbyberg med 50 000 m².

Vakanserna för kontorslokaler i Stockholm har ökat något sedan årsskiftet, från 9,7 procent till 10,3 procent. Stockholm CBD står för den största ökningen med 1,1 procentenhet till 4,3 procent vid halvårsskiftet, medan vi sett en minskning i övriga innerstaden, från 5,6 procent till 4,6 procent. Stigande hyror i CBD tillsammans med ökad försiktighet i finansorons spår bedöms ligga till grund för denna utveckling. Samtidigt har det varit svårt att finna större kontorslokaler i CBD p g a den låga vakansen. Även i delmarknaden Solna/Sundbyberg har vakanserna minskat under halvåret, från 11,1 procent till 10,4 procent. I övriga delmarknader i Stockholm har vakanserna ökat.

En justering av prime rent i Stockholm CBD från 4 200 kr/m² vid årsskiftet till 4 300 kr/m² noteras. En mindre hyresökning noteras även i närförort där hyrorna ökat med 50 kr/m² till 2 250 kr/m² under första halvåret. Under resterande del av 2012 förväntas hyrorna vara fortsatt stabila i de centrala delarna.
 
Transaktionsvolymen i Stockholm summerades till 21 miljarder kronor det första halvåret vilket är en ökning med 12 procent jämfört med andra halvåret 2011. Andelen transaktioner med utländsk säljare eller köpare var 23 procent och för första gången på många år agerade majoriteten av dessa som köpare.
 
Nordic City Report ges ut av fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalle två gånger per år, och är en rapport om den nordiska marknaden för kontorsfastigheter. Den beskriver generella trender i regionen och gör djupdykningar i de nordiska storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.