Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Arbetsplatser står inför stora förändringar


Allt större fokus riktas mot utformningen av våra arbetsplatser, när företag formar sin strategiska utveckling. Arbetsplatsen, dess effektivitet och attraktionskraft ses alltmer som en av företagets mest avgörande framgångsfaktorer – och frågan hamnar således allt oftare hos ledningen än hos fastighetsavdelningen. Det här är en av trenderna som kommer fram i en undersökning som Jones Lang LaSalle gjort och som beskrivs i nyutkomna rapporten Global Corporate Real Estate Trends 2013. Allt större fokus riktas mot utformningen av våra arbetsplatser, när företag formar sin strategiska utveckling. Arbetsplatsen, dess effektivitet och attraktionskraft ses alltmer som en av företagets mest avgörande framgångsfaktorer – och frågan hamnar således allt oftare hos ledningen än hos fastighetsavdelningen. Det här är en av trenderna som kommer fram i en undersökning som Jones Lang LaSalle gjort och som beskrivs i nyutkomna rapporten Global Corporate Real Estate Trends 2013.

Visioner om hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut har florerat i många år. På senare tid har de blivit alltmer konkreta, där frågor om lokalutnyttjande och anpassning av lokaler förekommer i samma diskussioner som affärsmässiga framgångsfaktorer och konkurrenskraft. Arbetsplatsstrategier har blivit ett värdefullt verktyg för företagsledningar när de ska tackla nya globala ekonomiska förutsättningar.

Undersökningen visar tendenser på att det kommer allokeras mer resurser till frågan om arbetsplatsstrategier än tidigare. 79 procent svarar att de tror lokalutnyttjandet kommer att öka den närmaste tiden, medan färre än varannan tror att det totala fastighetsinnehavet kommer att öka.

Drivande faktorer bakom det ökande fokuset på arbetsplatsen är till stor del den hårdnande konkurrens, både om kunder och medarbetare. Men även ökat kostnadstryck och krav på att optimera de operativa kostnaderna i förhållande till lokal- och resursutnyttjande ligger bakom. Detta har gjort att utformningen av arbetsplatser inte längre bara handlar om yta och rumsfördelning, utan allt mer om företagskultur, flexibilitet och anpassning till arbetsuppgifter och människor. Istället för tvärtom.

Undersökningen visar också på att de största hindren för utveckling av arbetsplatser inte längre är attityden och prioriteringen hos företagsledningen, som det var i tidigare undersökningar. Idag är hindren främst finansiella, och brist på investeringskapital. De företag som inte omlokaliserar resurser till förmån för arbetsplatsfrågorna, exponeras för en stor affärsrisk där de snabbt kan hamna på efterkälken i ett allt hårdare affärsklimat. Detta blir en av undersökningens viktigaste slutsatser.

---
Global Corporate Real Estate Trends är en undersökning som Jones Lang LaSalle genomför vartannat år. Den senaste undersökningen gjordes under september till december 2012, bland 600 fastighetschefer från 545 företag med minst 1000 anställda från 39 olika länder, representerande 20 olika branscher. Rapporten kommer under året ges ut i specialversioner för enskilda geografiska områden samt för enskilda branscher, för mer information besök www.jll.com/globalCREtrends.