Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

En klar stabilisering på hyresmarknaden – vakansuppgången inte så stor som förväntat

Efterfrågan på kontorslokaler har under det senaste kvartalet varit stor och vakanserna har sjunkit på nästan samtliga delmarknader. Dock prognostiseras en vakansökning under 2010 men inte i samma omfattning som enligt tidigare prognoser.


Hyresmarknaden i storstadsområdena är mer stabil än väntat. Ökade vakansgrader noteras, men inte i samma utsträckning som tidigare och på flera delmarknader noteras minskade vakanser. I Stockholm och Malmö/Lund noteras en påtagligt ökad aktivitet under 2009 års fjärde kvartal medan nyuthyrningsvolymen i Göteborg var relativt stabil.
 
Utvecklingen under 2010 är svårprognostiserad men indikerar fortsatt sjunkande hyresnivåer och ökande vakanser, dock inte i samma omfattning som vi tidigare befarade.

Under hösten har efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm stigit på samtliga delmarknader utom i närförort. Vakanserna sjönk påtagligt mellan det tredje kvartalet och det fjärde kvartalet på övriga delmarknader i Stockholm. I Kista sjönk vakansgraden från 15,5 procent till 13 procent på ett kvartal. Kista har länge varit den delmarknad i Stockholm som har haft högst vakanser men under hela 2009 har Kista visat på en stabil utveckling med sjunkande vakanser. Totalt sjönk vakanserna i Stockholm från 12,2 procent till 11,5 procent.

Under fjärde kvartalet förra året sjönk hyrorna i centrala Stockholm med 3 procent jämfört med föregående kvartal.

Vi ser nu en ökad efterfrågan på kontorslokaler som gör att nedgången på lokalhyresmarknaden inte kommer att bli så stor som först förväntats. Arbetsmarknaden i Stockholm står hittills emot lågkonjunkturen och vakanserna har varit låga även i de nyproducerade kontorsbyggnaderna som kommit ut på marknaden. Det är de moderna, mest effektiva och flexibla, lokalerna som är enklast att hyra ut då efterfrågan för dessa fortfarande får betraktas som stor.

Under 2010 beräknas närmare 163 000 kvm ny kontorsyta komma ut på marknaden i Storstockholm. Trots positivt utfall i de senaste mätningarna så bedömer Jones Lang LaSalle att vakansgraden kommer att öka något under 2010 och hamna på omkring 14 procent för Stockholm respektive omkring 8 procent för Stockholm CBD vid årets slut. Hyresnivåerna bedöms fortsätta sjunka med omkring 5 procent under den kommande ettårsperioden. Fortsatt instabilt konjunkturläge gör att det är för tidigt att tro att vi nu ser en vändning. Aktörerna på hyresmarknaden börjar dock positionera sig för en kommande vändning av det ekonomiska läget och utvecklingen pekar mot en mer stabil hyresmarknad.