Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Sverige tar ytterligare ett kliv upp på listan över världens mest transparanta fastighetsmarknader

Sverige är tillsammans med Australien, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland en av världens mest öppna fastighetsmarknader. Turkiet, Kina och Indien uppvisar de största förbättringarna gällande öppenhet.


Jones Lang LaSalle och LaSalle Investment Management publicerar för sjätte gången på elva år sitt Global Real Estate Transparency Index (GRETI), ett index över transparensen (öppenheten) på olika fastighetsmarknader. GRETI baseras på enkätsvar från det globala affärsnätverk som Jones Lang LaSalle och LaSalle Investment Management har tillgång till. Undersökningen visar att Australien är världens mest öppna fastighetsmarknad, med Kanada på andra plats, Storbritannien på tredje, samt Sverige och Nya Zeeland på en delad fjärde plats. Senast denna undersökning genomfördes, för två år sedan, låg Sverige på en åttonde plats.

Även om en tredjedel av de undersökta länderna vare sig uppvisade några större förbättringar eller försämringar i transparensen jämfört med föregående mätning, så finns ett antal ljuspunkter. Fastighetsmarknadernas öppenhet fortsätter att öka, även om det är frågan om måttliga förbättringar i de flesta länder. Av de 15 länder med störst förbättring, finns nio i Europa och sex i Asien. Turkiet är det land där transparensen förbättrats mest, men stora framsteg har även gjorts i Kina, Indien, Polen, Portugal, Rumänien, Grekland och Ungern.

I Europa är bilden gällande öppenhet blandad. Sverige, Irland och Frankrike tillhör toppskiktet och börjar nu komma ikapp de marknader som traditionellt varit de mest öppna – Australien, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland.

– Öppenheten på den svenska fastighetsmarknaden har, tillsammans med stabila makroekonomiska och statsfinansiella fundamenta, alltid framförts som en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Detta är också en av de främsta anledningarna till att Sverige, trots sin ringa storlek, lyckats positionera sig oerhört väl och locka till sig institutionellt utländskt kapital av hög kvalitet, säger Charlotte Strömberg, VD för Jones Lang LaSalle i Norden.

– Den kollaps av fastighetsmarknaden i Sverige, som kom att utvecklas till en mycket allvarlig samhällsekonomisk kris i början på 1990-talet, har onekligen bidragit till att vi den här gången kunnat hantera de senaste två årens svängningar på de finansiella marknaderna på ett framgångsrikt sätt och därmed undvikit en spridning av krisen till fastighetssektorn. Sverige har sedan länge en välövervakad finans- och fastighetsmarknad med ett fungerande regelverk och effektiva myndigheter, hög transparens i värderingsprocessen med kunniga och professionella fastighetsvärderare, samt mycket noggranna banker som själva kontrollerar de värderingar som inkommer i samband med kreditgivning, fortsätter Strömberg.

En av de nytillkomna kriterierna i 2010 års GRETI är öppenhet gällande utestående fastighetskrediter. Även om omfattande belåningsdata gällande fastigheter finns i USA, Kanada och Irland (alla får poängen ‘1’), gäller detta inte i många andra länder med stor öppenhet. Även topprankade, mycket öppna länder, till exempel Frankrike, Nya Zeeland och Tyskland har svårt att erbjuda datatidsserier gällande utestående fastighetsskulder, förfallna lån och inteckningar vars garantier baseras på inteckningsgäldenärens fasta egendom. Även i Sverige saknas denna typ av data och marknaden präglas av mindre öppenhet i detta hänseende än i övrigt.
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------
Om Global Real Estate Transparency Index
Global Real Estate Transparency Index (GRETI) sammanställs utifrån en enkät över det globala affärsnätverket Jones Lang LaSalle och LaSalle Investment Management har tillgång till. Enkäten har genomförts sedan 1999. Den uppdateras vartannat år. GRETI 2010 är sjätte uppdateringen.

För att studera Global Real Estate Transparency Index, inklusive detaljerad regional information, rangordningslistor, diagram och detaljerad metodologi, går du till www.joneslanglasalle.com/Transparency.