​JLL Nordic Outlook
Spring 2019

De nordiska fastighetsmarknaderna fortsätter att gynnas av högkonjunktur, om än något avmattad, och låga räntor. Hög efterfrågan pressar vakansgraderna nedåt och driver på fortsatt hyrestillväxt i flertalet segment och regioner. Kontorsmarknaden påverkas alltmer av utvecklingen av flexibla kontorslösningar, s.k. Coworking. Logistik och handel genomgår stora strukturella förändringar i skuggan av digitaliseringen och e-handelns utbredning.

Läs mer i rapporten JLL Nordic Outlook, som kan laddas ner här.

Här kan du ladda
ner rapporten

 

Sammanfattning

Konjunkturläge

Konjunkturläge

Den globala konjunkturen har saktat in men det finns fortfarande kraft kvar, trots ihållande politisk osäkerhet. I Sverige är konjunkturen fortsatt stark med stabil tillväxt och kontrollerad inflation, en viss inbromsning är dock att vänta.

Kontorshyresmarknad

Kontorshyresmarknad

Kontorsmarknaderna präglas av hög efterfrågan, låga vakanser, fortsatt hyrestillväxt och ett ökat tryck från utvecklingen av flexibla kontorslösningar och Coworkingaktörer.

Handel och logistik

Handel och logistik

Fortsatt ekonomisk tillväxt och ökad handel gynnar handels- och logistiksegmenten. Strukturförändringar till följd av bl.a. digitalisering och ökad e-handel påverkar i allt större utsträckning både efterfrågan och utbud inom handels- och logistikfastigheter.

Finansiering

Finansiering

Vikande global konjunktur möter centralbanker med höjningsambitioner vilket leder till flackare räntekurvor och högre kreditmarginaler för fastighetsbolag. Investerare lämnar certifikatsmarknaden och obligationsspreadar drar isär – kommer fastighetsägare skifta fokus mot traditionell bankfinansiering?

Kontakta oss

Cecilia Gunnarsson  

Cecilia Gunnarsson
Head of Research

M: +46 (0) 73 146 31 17
cecilia.gunnarsson@eu.jll.com