Skip Ribbon Commands
Skip to main content

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

​​​​​​​​​​​

Är hälsofrämjande fastigheter det nya gröna?

Att byggnader bidrar till klimatförändringen och hur byggnadernas gröna egenskaper kan förbättras har diskuterats, utvecklats och implementerats under många år. Flertalet byggnadscertifieringar såsom BREEAM, LEED och Green Building har tillkommit som en följd av denna debatt och många byggnaders påverkan på miljön har reducerats.

Inte lika ofta diskuterat, med också av stor vikt, är hur byggnader och andra byggda platser kan bidra till att minska hälsoproblem såsom mentala sjukdomar och fetma samt förmå samhällen i stort till att blomstra eller förfalla. Detta är angelägna frågor som vi alla vill hantera för att förbättra människors liv och minska tillhörande sociala-, hälsorelaterade- och välfärdskostnader för samhället som helhet.

Byggnadernas utformning och läge, infrastrukturen och utrymmet mellan byggnaderna samt deras interagerande med andra byggnader i området bidrar, ofta betydande, antingen positivt eller negativt till hälsan och välståndet hos individerna som verkar i byggnaderna och samhället i stort.

Jag är fastighetsvärderare. Under de senaste 15 åren har jag besökt hundratals byggnader och platser för att bedöma värdet på fastigheter åt kunder. Traditionellt är de största faktorerna till en fastighets värde läget, byggnadens typ och kvalitet, hyresgästernas kvalitet och hyreskontraktens längd samt fastighetsmarknaden och det ekonomiska läget vid värderingstidpunkten.

Jag har medvetet sällan övervägt om fastigheten eller fastighetsprojekten jag värderar bidrar, mer eller mindre, till att förbättra den allmänna hälsan eller om den bidrar till ett bättre samhälle. Jag antar att det finns en generell outtalad samhällssyn att kostnaderna för hälsan och samhället reflekteras i fastighetens värde, men det är diffust och det diskuteras egentligen inte under värderingsprocessen mellan parterna. 

Jag anser att kunskap och medvetande i denna fråga behöver förbättras hos fastighetsägare, fastighetsutvecklare och konsulter och att en byggnads relativa kostnad för hälsan och samhället bör mer explicit reflekteras i fastighetens värde.

En checklista med olika egenskaper skulle kunna arbetas fram och distribueras, som påvisar och till viss del kvantifierar hur byggnader, utrymmen mellan byggnader och infrastruktur bidrar till att förbättrar människors hälsa, välmående och samhället i stort. De olika fastighetsägarna, fastighetsutvecklarna och konsulterna kan sedan implementera denna goda praxis i sina portföljer. Bra arbetssätt ska uppmuntras och, åtminstone initialt, skapa incitament till de förbättringar som hela samhället drar nytta av.

Företag som på ett hållbart sätt främjar bättre hälsa och samhällen, genom sina byggnader och miljön kring dem, bör uppmuntras, erkännas och belönas. Jag föreslår att en belöning bör vara ett högre fastighetsvärde!

Om Vårt värderingsteam​
Kunskap om fastighetens marknadsvärde är en förutsättning för en lyckad affär – oavsett om en fastighetsinvesterare köper eller säljer. Värderingarna utgör ett viktigt underlag i anslutning till en transaktion, vid belåning eller vid bokslut och för inrapportering till IPD. JLLs värderingsmän är certifierade enligt både svensk och internationell standard. Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter såsom kontor, industri/logistik, handel och flerbostadshus.

Mer information om hur vi kan hjälpa dig med värderingar hittar du här!