Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Debt & Financial Advisory

Inom Debt & Financial Advisory erbjuder JLL kvalificerad finansiell rådgivning avseende finansiering, kapitalanskaffning, riskhantering och löpande skuldförvaltning

​​​​Vårt mål är att hjälpa våra kunder att hitta den optimala finansieringen av fastighetsinvesteringar och att löpande sköta låneportföljen på effektivast möjliga sätt.

Vårt oberoende, status som ett värdepappersbolag, tillgång till och erfarenhet av de svenska finansmarknaderna tillsammans med vår användning av marknadsdata och analysmetoder ser till att våra kunder får de bästa finansiella lösningarna. Vi har varit rådgivare till långt över 150 fastighetsbolag i Sverige och genomför finansieringar och derivattransaktioner överstigande 25 miljarder kronor årligen. Flertalet av våra kunder har valt att anlita oss som deras kontinuerliga rådgivare i finansieringsfrågor. En rådgivning som baseras på egenutvecklade analyser och modeller i kombination med transaktionserfarenhet.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse vilket gör att vi kan bistå med rådgivning i alla delar från eget kapital till traditionella banklån, mezzaninelån, marknadsupplåning i form av certifikat eller obligationer samt olika former av derivatinstrument.

Inom hela JLL finns ett stort fokus på Debt Advisory och vi har ett nära samarbete med kollegor främst i London - där det finns en större enhet inom Debt Advisory - men även med kollegor runt om i Europa. Det ger oss tillgång till kompetenser och erfarenheter inom nya områden och från mängder av transaktioner.

Verksamheten i JLL Debt & Financial Advisory bedrivs i ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Vi omfattas av banksekretess vilket även betyder att sekretessen gäller internt mot våra kollegor - allt för att på bästa sätt säkerställa våra uppdragsgivares intresse.

Chef för Debt & Financial Advisory är Linus Ericsson.

Debt & Financial Advisory  har, via dotterbolaget JLL Transactions Services AB, Finansinspektionens tillstånda att bedriva värdepappersrörelse, se länk.

Om Värdepappersbolag