JLL Transaction Services
AB

JLL Transaction Services AB bedriver rådgivningsverksamhet omfattande bland annat stöd vid upphandling av finansiering och finansiella derivat. Bolagets roll är att som oberoende part bistå kunder i pris- och avtalsförhandlingar med banker på den europeiska kreditmarknaden. Rådgivningen är inriktad mot företag, stiftelser, ekonomiska föreningar, institutioner, kommuner, landsting och myndigheter. Bolaget gör även för kunds räkning affärer med kundens banker. Dessa affärer avser företrädesvis upphandling av valuta- och räntederivat samt spotväxlingar. Transaktionerna görs enligt beslutade mandat och med fullmakt utfärdad av kunden. Bolaget kan även sammanföra köpare och säljare av finansiella instrument, exempelvis i den situationen att en kund efter utförd rådgivning förklarar sig intresserad av att sälja eller köpa vissa finansiella instrument och bolaget har kännedom om att en annan individ kan vara intresserad av att vara motpart i affären. Verksamheten som bolaget bedriver kan dessutom omfatta upprätthållande och utveckling av arbetet för en hel finansavdelning för kundens räkning (outsourcing) eller att hyra ut bolagets konsulter för löpande arbete.

Allmänna Villkor April 2021

General Terms and Conditions April 2021

34 Policy för integrering av hållbarhetsrisker

34.1 Hållbarhetsrisker Bilaga 1

Verksamheten inom JLL bedrivs i JLL Transaction Services AB, vilket är ett värdepappersbolag. 

Styrelse och övriga övervak​ande befattningar

 JLL Transaction Services AB

Linus Ericsson, styrelseordförande
Joakim Nirup, VD och ordinarie ledamot
Lars-Olof Nilsson, ordinarie ledamot
Mattias Baggfelt, riskansvarig Anna Cumzelius, advokat, Harvest Advokatbyrå AB, regel- och klagomålsansvarig tel. +46 761 25 76 00​

JLL Transaction Services AB (JLL) står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se) tillsyn (licensnummer 035227) med tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillståndet omfattar följande tjänster;

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument

  • utförande av order på kunders uppdrag, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

   
JLL har även tillstånd att som sidoverksamhet utföra redovisningstjänster för kunds räkning, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp. JLL har också tillstånd att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet. Uppgifter om ledande befattningshavare och styrelse finns under rubriken Organisation ovan.

För att täcka den operativa risken skall bolaget enligt lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar ha en kapitalbas som motsvarar minst 15 % av intäktsindikatorn. Intäktsindikatorn är den genomsnittliga omsättningen de tre senaste åren. Företagets kapitalbas skall även täcka kreditrisken, som uppgår till 8 % av det riskexponerade värdet av bolagets tillgångar. Företagets kapitaltäckningskvot måste överstiga 1,0. För att säkerställa att bolaget uppfyller dessa krav så utvärderas kapitalkravet och nivån på kapitalbasen kontinuerligt.

Kapitaltäckning 2021-09-30.pdf

IKU JLL Transaction Services AB 2020-11-23.pdf

JLL Transaction Services AB (”Bolaget”) har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse framgår att ett sådant bolag ska på sin webbplats förklara hur det organiserar och styr verksamheten. Bolaget ska också förklara hur styrelsen och verkställande direktör uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.
Styrningen av Bolaget regleras av såväl externa regelverk som interna regelverk. Bolagsstyrningen syftar till att uppnå en sund företagskultur samt säkerställa ett effektivt beslutsfattande genom en tydlig ansvarsfördelning mellan Bolagets olika organ. På sikt hoppas Bolaget att styrningen ska främja förtroendet för Bolaget bland kunder och marknaden i sin helhet.

Bolagsstämman är Bolagets högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rätt att besluta om Bolagets angelägenheter utövas. Det är ytterst aktieägarna som fattar beslut om Bolagets styrning genom att på stämman utse styrelse och styrelseordförande. Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls en gång per år för att bland annat behandla årsredovisning, frågor om vinstutdelning till aktieägarna samt ta ställning till förslag om ändring i bolagsordningen.

Styrelsens uppdrag är att för aktieägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Styrelsearbetet styrs huvudsakligen av styrelsens antagna arbetsordning som närmare beskriver styrelsens arbetsuppgifter, ansvarsfördelning inom styrelsen samt formen för styrelsesammanträden. Styrelsens består av styrelseordförande Linus Ericsson, ordinarie ledamot Joakim Nirup, samt ordinarie ledamot Lars Olof Nilsson. Joakim Nirup har samtidigt uppdraget som Bolagets verkställande direktör (”VD”). En av styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget. Denne är ordinarie ledamot Lars-Olof Nilsson.

Av 6 kap. 5 b § Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse framgår att ett värdepappersbolag när det tillsätter styrelseledamöter ska beakta en bred uppsättning egenskaper och kunskaper för att främja mångfald i bolagets styrelse. Mot denna bakgrund har Bolagets styrelse antagit en mångfaldspolicy som ska beaktas när bolagsstämman fattar beslut om vilka som ska ingå i Bolagets styrelse. Mångfaldspolicyn föreskriver att bolagsstämman vid tillsättning av styrelseledamöter bland annat ska ta hänsyn till faktorer som ledamöternas ålder, kön, geografiskt ursprung samt utbildning- och yrkesbakgrund.
Nedan följer en individuell genomgång av styrelseledamöterna. På detta sätt vill Bolaget visa hur styrelseledamöterna lever upp till kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.
Bolaget vill framhålla att samtliga av följande personer har lämplighetsprövats av Finansinspektionen i sin roll som styrelseledamöter eller styrelseordförande.

Född: 1963
Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i JLL Treasury Support AB och AGL Support AB.
Tidigare uppdrag: Risk Manager Stockholms stad och treasury inom Arcona-sfären.
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Född: 1968
Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot i JLL Treasury Support AB
Tidigare uppdrag: Kundansvarig nordiska kunder Depfa Bank, CFO Lunds kommuns fastighets AB
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Född: 1962
Övriga uppdrag: partner i Evli Corporate Finance AB
Övriga styrelseuppdrag: styrelseledamot BE Group AB (publ), Kaptensbacken AB
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Lappland Goldminers AB, Styrelseordförande i AGL Transaction Services AB, styrelseledamot i AGL Treasury Support AB Styrelseledamot i Boliden AB, Boliden Ltd, Ahlsell Holding AB, IGE Resources och PA Resources. Finansdirektör Trelleborg AB, Chef koncernstaberna Finans och Affärsutveckling Trelleborg AB, Finanschef Trelleborg AB
Utbildning: Civilekonomexamen Umeå universitet

Bolagets VD utses av styrelsen. VD handhar den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD övervakar efterlevnaden av de målsättningar, policies, riktlinjer och instruktioner för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillser att dessa underställs styrelsen för översyn. VD ska därtill tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa Bolagets ställning, resultat och utveckling i övrigt. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD framgår genom styrelsens arbetsordning och instruktion till VD.
Styrelsen har utsett Joakim Nirup till VD.

Revisor utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorn granskar om Bolagets årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Vad gäller Bolagets riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll vill Bolaget framhålla följande.
Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer samt en väl utvecklad riskprocess. Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i Bolaget, inklusive VD som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Bolagets verksamhet inom respektive område. Den andra försvarslinjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och utgörs av de centralt oberoende funktionerna för riskhantering samt regelefterlevnad. Funktionen för riskhantering ansvarar för och hanterar samtliga risker som Bolaget är exponerad mot. Funktionen för regelefterlevnad har som övergripande uppgift att se till att Bolaget har de interna regler och rutiner som krävs för att Bolaget ska kunna leva upp till de krav som ställs i författningar och genom myndighetsbeslut m.m. Funktionerna är organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Bolaget och är direkt underställda styrelsen. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som utövar en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl den första som den andra försvarslinjen. Funktionen för internrevision kontrollerar och prövar effektiviteten av riskhanteringsfunktionens arbete.

Bolaget ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Vidare ska Bolaget anta aktuella och lämpliga riktlinjer och rutiner för riskhantering i syfte att identifiera de risker som finns i dess verksamhet, metoder och system, samt vid behov fastställa den risknivå som kan accepteras. Bolaget har därför antagit riktlinjer för riskhantering och riskkontroll som identifierar och hanterar de risker Bolaget är exponerade mot. Riktlinjerna uppdateras minst årligen samt vid behov. Riktlinjerna kan tillhandahållas på begäran. En sådan begäran ska tillställas Bolaget skriftligen. Bolagets funktion för riskhantering har i uppgift att hjälpa Bolaget att ansvara för riskhanteringen. Det åligger funktionen för riskhantering att löpande kontrollera att Bolagets arbete med att identifiera och minimera risker är tillfredsställande och ändamålsenlig. Funktionen ska löpande rapportera om Bolaget har en godtagbar riskkontroll till Bolagets styrelse samt föreslå lämpliga åtgärder om brister har upptäckts. VD ska löpande informera och konsultera funktionen för riskhantering i allt väsentligt som rör verksamheten och som kan ha betydelse för funktionens fullgörande av sin roll så som den är formulerad i riktlinjerna för riskhantering och riskkontroll. 

Bolaget ska på sin webbplats förklara hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som Finansinspektionen genom sina föreskrifter ställer på Bolaget. Bolaget vill av den anledningen framhålla följande.
Styrelsen fastställer årligen en ersättningspolicy för Bolagets räkning. Policyn syftar till att ange grunder och principer för ett sunt ersättningssystem som skapar incitament för de anställda. Policyn har även som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Bestämmelserna i ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Styrelsens ordförande samt Bolagets funktion för regelefterlevnad utför årligen en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.
Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter på detta område identifierat anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil (nedan Betydande risktagare). Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal. 

Ersättningspolicy JLL Transaction Services AB 2021-05-24.pdf

Bolagets bedömning av det resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. I bedömningen ska Bolaget även ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver.
Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att Bolaget underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
När Bolaget beslutar hur stor del av de totala ersättningarna som ska vara rörlig ska Bolaget alltid säkerställa att dess totala ersättningar inte begränsar Bolagets förmåga att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen.

För Betydande risktagare vars rörliga ersättning uppgår till minst 100 000 kronor men som inte överstiger 500 000 euro ska minst fyrtio (40) procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre (3) till fem (5) år innan den betalas ut till den anställde.
För anställda i den verkställande ledningen som är Betydande risktagare och för andra Betydande risktagare som har rörliga ersättningsdelar som överstiger 500 000 euro ska minst sextio (60) procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre (3) till fem (5) år innan den betalas ut till den anställde.
Syftet med en uppskjuten utbetalningsperiod är att risker hinner materialiseras innan utbetalning sker. Bolaget har därför en möjlighet att justera ersättningen till ett antal år efter att ersättningen fastställdes.
Bolaget ska i förekommande fall genom skriftligt avtal med den anställde säkerställa att den anställde förbinder sig att inte använda personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som syftar till att minska eller undanröja effekterna av att en uppskjuten ersättning justeras eller bortfaller.

Bolaget har möjlighet att besluta om att rörlig ersättning som skjutits upp ska utbetalas till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat enligt Bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen ska även kunna falla bort helt av samma skäl.

Bolaget ska ha en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning. De fasta delarna ska stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll. Samtliga anställda ska vara berättigade till rörlig ersättning. En sådan ersättning ska dock inte i något fall kunna sättas till ett högre belopp än motsvarande tolv månadslöner för Betydande risktagare. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till sådana framtida riskåtaganden vilka kan komma att ändra Bolagets resultat- eller balansräkning. 

Se ersättningspolicy, länk nedan
Ersättningspolicy JLL Transaction Services AB 2021-03-23.pdf

En redogörelse för ersättningssystem och utbetalda ersättningar framgår även av årsredovisningen för AGL Transaction Services, se länk nedan.
Årsredovisning 2020 för JLL Transaction Services

Klagomål innebär i detta sammanhang att en kund framför konkret missnöje med hanteringen av en tjänst eller produkt. Kunden ska i första hand vända sig med klagomål till kundansvarig medarbetare i JLL. Om Kunden inte är nöjd med handläggningen av klagomålet ska medarbetaren hänvisa kunden till klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är advokat Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB. Klagomålsansvarig utreder klagomålet och återkopplar till kunden. Om inget svar kan ges inom 14 dagar ska kunden inom denna tid informeras om hur handläggningen fortskrider, orsaken till tidsutdräkten samt när ett ställningstagande kan förväntas. I det fall klagomålet inte vinner gehör ska klagomålsansvarig informera kunden om möjligheten av att föra ärendet vidare till bolagets VD, som är bolagets högsta instans för denna typ av ärenden. Klagomålsansvarig ska även informera kunden om de möjligheter som finns att vända sig till myndigheter eller eventuella andra externa organ.​​​​