JLL Transaction Services
AB

JLL Transaction Services AB bedriver rådgivningsverksamhet omfattande bland annat stöd vid upphandling av finansiering och finansiella derivat. Bolagets roll är att som oberoende part bistå kunder i pris- och avtalsförhandlingar med banker på den europeiska kreditmarknaden. Rådgivningen är inriktad mot företag, stiftelser, ekonomiska föreningar, institutioner, kommuner, landsting och myndigheter. Bolaget gör även för kunds räkning affärer med kundens banker. Dessa affärer avser företrädesvis upphandling av valuta- och räntederivat samt spotväxlingar. Transaktionerna görs enligt beslutade mandat och med fullmakt utfärdad av kunden. Bolaget kan även sammanföra köpare och säljare av finansiella instrument, exempelvis i den situationen att en kund efter utförd rådgivning förklarar sig intresserad av att sälja eller köpa vissa finansiella instrument och bolaget har kännedom om att en annan individ kan vara intresserad av att vara motpart i affären. Verksamheten som bolaget bedriver kan dessutom omfatta upprätthållande och utveckling av arbetet för en hel finansavdelning för kundens räkning (outsourcing) eller att hyra ut bolagets konsulter för löpande arbete.

Allmänna Villkor April 2021

General Terms and Conditions April 2021

Policy för intergreying av hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker Bilaga 1

Verksamheten inom JLL bedrivs i JLL Transaction Services AB, vilket är ett värdepappersbolag. 

Styrelse och övriga övervak​ande befattningar

 JLL Transaction Services AB

Linus Ericsson, styrelseordförande
Joakim Nirup, VD och ordinarie ledamot
Lars-Olof Nilsson, ordinarie ledamot
Mattias Baggfelt, riskansvarig 
Anna Cumzelius, advokat, Harvest Advokatbyrå AB, regel- och klagomålsansvarig tel. +46 761 25 76 00​

JLL Transaction Services AB (JLL) står under Finansinspektionens (Box 7821, 103 97 Stockholm, www.fi.se) tillsyn (licensnummer 035227) med tillstånd att driva värdepappersrörelse i form av placering av finansiella instrument utan fast åtagande enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillståndet omfattar följande tjänster;

  • mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument

  • utförande av order på kunders uppdrag, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument

  • placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

   
JLL har även tillstånd att som sidoverksamhet utföra redovisningstjänster för kunds räkning, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp. Uppgifter om ledande befattningshavare och styrelse finns under rubriken Organisation ovan.

Född: 1963
Tidigare uppdrag: Risk Manager Stockholms stad och treasury inom Arcona-sfären.
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Född: 1968
Tidigare uppdrag: Kundansvarig nordiska kunder Depfa Bank, CFO Lunds kommuns fastighets AB
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet

Född: 1962
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Lappland Goldminers AB, Styrelseordförande i AGL Transaction Services AB, styrelseledamot i AGL Treasury Support AB Styrelseledamot i Boliden AB, Boliden Ltd, Ahlsell Holding AB, IGE Resources och PA Resources. Finansdirektör Trelleborg AB, Chef koncernstaberna Finans och Affärsutveckling Trelleborg AB, Finanschef Trelleborg AB
Utbildning: Civilekonomexamen Umeå universitet

Bolagets VD utses av styrelsen. VD handhar den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD övervakar efterlevnaden av de målsättningar, policies, riktlinjer och instruktioner för Bolaget som styrelsen fastställt samt tillser att dessa underställs styrelsen för översyn. VD ska därtill tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa Bolagets ställning, resultat och utveckling i övrigt. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD framgår genom styrelsens arbetsordning och instruktion till VD.
Styrelsen har utsett Joakim Nirup till VD.

Revisor utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorn granskar om Bolagets årsredovisning och räkenskaper är korrekta och fullständiga samt ger en rättvisande bild av Bolaget och dess finansiella ställning. Revisorn granskar även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av Bolagets angelägenheter.

Vad gäller Bolagets riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll vill Bolaget framhålla följande.
Bolagets riskhantering bygger på tre försvarslinjer samt en väl utvecklad riskprocess. Den första försvarslinjen utgörs av de anställda i Bolaget, inklusive VD som ansvarar för att dagligen hantera de risker som uppstår i Bolagets verksamhet inom respektive område. Den andra försvarslinjen svarar för övervakning av risker och regelefterlevnad och utgörs av de centralt oberoende funktionerna för riskhantering samt regelefterlevnad. Funktionen för riskhantering ansvarar för och hanterar samtliga risker som Bolaget är exponerad mot. Funktionen för regelefterlevnad har som övergripande uppgift att se till att Bolaget har de interna regler och rutiner som krävs för att Bolaget ska kunna leva upp till de krav som ställs i författningar och genom myndighetsbeslut m.m. Funktionerna är organisatoriskt och funktionellt oberoende av de operativa enheterna i Bolaget och är direkt underställda styrelsen. Den tredje försvarslinjen utgörs av funktionen för internrevision som utövar en oberoende granskning och tillsyn av arbetet inom såväl den första som den andra försvarslinjen. Funktionen för internrevision kontrollerar och prövar effektiviteten av riskhanteringsfunktionens arbete.

Bolaget ska på sin webbplats förklara hur det uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som Finansinspektionen genom sina föreskrifter ställer på Bolaget. Bolaget vill av den anledningen framhålla följande.
Styrelsen fastställer årligen en ersättningspolicy för Bolagets räkning. Policyn syftar till att ange grunder och principer för ett sunt ersättningssystem som skapar incitament för de anställda. Policyn har även som mål att främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande hos dem som är verksamma i Bolaget. Bestämmelserna i ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget. Styrelsens ordförande samt Bolagets funktion för regelefterlevnad utför årligen en oberoende bedömning av Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.
Bolaget har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter på detta område identifierat anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil (nedan Betydande risktagare). Av policyn framgår bland annat hur Bolaget avser att hantera ersättningarnas struktur, uppskjutande av rörlig ersättning samt bortfall av ersättning för berörd personal. 

Ersättningspolicy JLL Transaction Services AB 2022-11-23

En redogörelse för ersättningssystem och utbetalda ersättningar framgår även av årsredovisningen för AGL Transaction Services, se länk nedan.
Årsredovisning 2020 för JLL Transaction Services

Klagomål innebär i detta sammanhang att en kund framför konkret missnöje med hanteringen av en tjänst eller produkt. Kunden ska i första hand vända sig med klagomål till kundansvarig medarbetare i JLL. Om Kunden inte är nöjd med handläggningen av klagomålet ska medarbetaren hänvisa kunden till klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig är advokat Anna Cumzelius Harvest Advokatbyrå AB. Klagomålsansvarig utreder klagomålet och återkopplar till kunden. Om inget svar kan ges inom 14 dagar ska kunden inom denna tid informeras om hur handläggningen fortskrider, orsaken till tidsutdräkten samt när ett ställningstagande kan förväntas. I det fall klagomålet inte vinner gehör ska klagomålsansvarig informera kunden om möjligheten av att föra ärendet vidare till bolagets VD, som är bolagets högsta instans för denna typ av ärenden. Klagomålsansvarig ska även informera kunden om de möjligheter som finns att vända sig till myndigheter eller eventuella andra externa organ.​​​​

JLL Transaction Services AB har inrättat ett visselblåsarsystem som du kan använda för att rapportera misstankar om oegentligheter eller missförhållanden i vår verksamhet som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, samt vid rapportering av missförhållanden som strider mot unionsrätt eller svensk rätt som genomför eller kompletterar en unionsrättsakt. Det kan handla om ett regelverksbrott, sexuella trakasserier, korruption, i övrigt oetiskt beteende eller allvarliga överträdelser av interna regler. Rapportering som enbart rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden är i regel inte av allmänintresse.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men du behöver ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann. Det är viktigt för oss att motverka oegentligheter och vi uppmuntrar därför alla anställda och andra personer att rapportera iakttagelser. Du som gör en anmälan riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativ särbehandling. Observera dock att om du genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör dig skyldig till ett brott är du inte skyddad mot repressalier.

Vem kan rapportera

Du kan använda visselblåsarsystemet om du är arbetssökande, anställd (inkl. praktikanter, konsulter och volontärer) eller tidigare anställd på vårt företag.

Du kan också använda visselblåsarsystemet om du i övrigt står till förfogande att utföra eller har utfört arbete på uppdrag av oss.

Klicka nedan för att rapportera oentligheter

Till Visselblåsarsystem

Du kommer till sidan där du kan skriva meddelanden om de oegentligheter som du har fått kännedom om.

Skriv så mycket och så fullständigt som möjligt. Du kan bifoga dokumentation om du har någon sådan.

Avsluta genom att trycka på ”Skicka in”.

Instruktion Visselblåsarsystem