News release

Fortsatt avvaktande transaktionsmarknad och turbulent räntemarknad

Transaktionsmarknaden avslutade året svagt och präglas fortsatt av att köpare och säljare har svårt att mötas. Behovet av att stärka balansräkningarna håller i viss mån aktivitetsnivån uppe. Transaktionsvolymen för helåret är dock i paritet med perioden före 2021 och jämfört med andra länder i Europa ligger volymen fortsatt cirka 40 procent högre relativt BNP, även undantaget strukturaffärer.

February 16, 2023

Linus Ericsson

CEO
+46 709 52 54 05

En stark hyresmarknad med indexjustering av hyror på drygt 10 procent ger stöd till stigande driftsnetton vilket begränsar värdefallet i dagsläget. Högre marknadsräntor och därmed högre finansieringskostnader i kombination med ökat behov av eget kapital i fastighetstransaktioner slår dock negativt på marknadens avkastningskrav vilket kommer fortsätta att påverka värderingar negativt i alla segment i takt med att detta bekräftas av genomförda transaktioner.

Olika typer av fastigheter påverkas olika där de lågavkastande segmenten bostäder och logistik vittnar om störst ökning av avkastningskraven men där stark underliggande hyresmarknad och inflationsjusteringen av hyror är en relativ styrka för logistiken. Högavkastande segment står sig bättre när räntorna ökar även om osäkerheten kring konjunkturens påverkan och hyresgästernas betalningsförmåga påverkar sentimentet negativt. En fortsatt stark underliggande efterfråga ger stöd åt samhällsfastigheter, logistik och kontor i bra läge. Vi ser fortfarande stort intresse för fastigheter som tillgångsslag vilket borgar för återhämtning när marknaden stabiliserar sig.

-       Avkastningskraven har ökat till följd av högre räntor i kombination med en osäker konjunkturutveckling. En förväntad nedgång av inflationen, stabilare marknadsräntor och förväntningar på successivt förbättrad tillgång på finansiering skapar dock förutsättningar för en ökad aktivitet under året, säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Den senast utgåvan av JLL Nordic Outlook visar bland annat att:

·         Hyrorna för kontor i bästa läge i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn är stabila till stigande trots en osäker omvärld.

·         Uppgången i marknadsräntor och begränsad tillgång till lånat kapital ställer krav på fastighetsbolagen att anpassa balansräkningarna efter nya förutsättningar genom nyemissioner, försäljningar och strukturaffärer.

·         Segment med stark efterfrågan och stigande driftnetton attraherar institutionellt kapital som fokuserar på real tillväxt. Samhällsfastigheter och logistik förväntas vara vinnare framöver medan bostäder fortsatt påverkas negativt av lägre tillväxt i hyror och stigande kostnader.

 

Stora finansieringsbehov och exponering mot kapitalmarknaden ökar behov av eget kapital

I JLL Nordic Outlook ägnas ett separat kapitel åt kapitalmarknadsexponeringen bland de noterade och institutionsägda bolagen. Kapitalbehoven är stora för att säkerställa refinansiering av banklån, obligationer och hybridkapital. Banker, ratinginstitut och investerare vill se lägre belåningsgrader och starkare nyckeltal. Norden, och i synnerhet Sverige, sticker ut i ett internationellt perspektiv och den höga belåningen i kombination med beroende av marknadsupplåning lyfts ofta fram som ett av de större problem som behöver hanteras på den europeiska fastighetsmarknaden. Den totala exponeringen skall dock inte överdrivas då 46 procent av utestående refinansieringsbehov 2023-2026 ligger hos institutions- eller statligt ägda bolag med A- rating där vi i dagsläget inte ser några problem att refinansiera sig. Även bland resterande bolag finns en betydande andel som har goda förutsättningar att lösa situationen. En av de stora skillnaderna mellan global och svensk/nordisk lånemarknad är att de svenska/nordiska aktörerna, utöver kapitalmarknaden, har förhållandevis få finansieringskällor jämfört med amerikanska/paneuropeiska/brittiska bolag och fonder, som har ett betydligt större utbud av finansieringskällor vilket i kombination med lägre belåningsgrader avsevärt minskar refinansieringsriskerna.

- Kapitalbehovet skall inte underskattas även om det är viktigt att notera att de institutionsägda bolagen står för en betydande andel vilket drar ner den övergripande risken för systemet. Vi har dock en period framför oss med ett behov av affärer som strukturellt anpassar bolagen till nya förutsättningar. Det är också värt att notera att svenska bolag har agerat snabbt och resolut för att hantera den nya situationen och stärkt balansräkningarna genom bland annat nyemissioner och avyttringar av fastigheter, säger Niclas Höglund, Analyschef på JLL.

JLL Nordic Outlook Webbinar sänds 16 februari klockan 10.00. För att delta klickar du på länken.

https://www.jllsweden.se/en/events/jll-nordic-outlook-spring-2023

För att ladda ned rapporten kostnadsfritt klickar du på länken nedan, tillgänglig 16 februari från klockan 11.00.

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-spring-2023

Om JLL Nordic Outlook

I JLL Nordic Outlook, som ges ut två gånger om året, analyseras den nordiska fastighetsmarknaden ur olika perspektiv. Bland annat analyseras kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, samt marknaderna för handels-, logistik- och bostadsfastigheter i Norden. Det görs även en genomlysning av transaktionsmarknaden i Sverige och Finland och en särskild artikel analyserar finansieringsmarknaden.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $19.4 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 102,000 as of September 30, 2022. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.